Stiahnite si tlačiteľnú formu Všeobecné obchodné podmienky Pizza Euro.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pri kúpnej zmluve uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.pizzaeuro.sk

1.Základné ustanovenia

Predávajúci Alexej Polák – Pizza Euro. IČO: 47 705 639 DIČ: 108 381 8714 so sídlom: Veľké Leváre

843, 90873 Veľké Leváre .Prevádzka: Stará Vajnorská 39, 83104 Bratislava, zapísanej Okresným

úradom Malacky , číslo živnostenského registra: 120-18506 Email: info@pizzaeuro.sk. Telefón:

+421 904 175 645 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“)

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho ako

prevádzkovateľa internetového portálu a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej

medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je

nákup tovaru cez internetový portál umiestnený na internetovej stránke www.pizzaeuro.sk.

1.2. Portál Pizza Euro je internetová stránka, ktorá umožňuje jej návštevníkom vyhľadať a objednať

on-line jedlá a nápoje z ponuky reštaurácie prevádzkovateľa s donáškovou službou.

1.3. Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu Pizza Euro, ktorá

uskutoční záväznú online objednávku prostredníctvom portálu Pizza Euro, (ďalej len „zákazník“).

Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v

objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie

mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie

kúpeného tovaru – jedla a nápojov (ďalej len „tovar“).

1.4. Zákazník dokončí objednávku alebo zákaznícku registráciu potvrdením súhlasu s týmito VOP a

čím zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, s podmienkami objednávaného tovaru a že s

nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente dokončenia objednávky.

1.5. Zákazník berie na vedomie, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho,

nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či

patentov predávajúceho a že tieto sú chránené platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Preukázané porušenie týchto práv je sankcionovateľné podľa platného právneho poriadku Slovenskej

republiky.

 

2. Registrácia zákazníka, objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy Objednávka

2.1. Zákazník si môže objednať jedlo, ktoré je zverejnené v jednotlivých ponukách na portáli Pizza

Euro. Objednávka vzniká zadaním požadovaných údajov zákazníka a objednávaného tovaru do

objednávky na portáli Pizza Euro a kliknutím na tlačidlo „Odošli objednávku“. Zákazník kliknutím na

tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti“ zároveň vyjadruje súhlas zákazníka s VOP

(všeobecne záväznými podmienkami predávajúceho) a vyjadrením súhlasu zákazníka so spracovaním

jeho osobných údajov. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí

uvedených vo formulári na portáli Pizza Euro.

2.2. Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať údaje o objednávke a

prípadne ju upraviť.

2.3. Kliknutím na tlačidlo „Odošli objednávku“ a zároveň označením tlačidla „Súhlasím s obchodnými

podmienkami spoločnosti“ pri objednávaní tovaru, zákazník vyhlasuje a potvrdzuje, že je plne

spôsobilý na právne úkony a že disponujete dostatočnými platobnými prostriedkami na uskutočnenie

platby a zaplatenie kúpnej ceny objednaných jedál.

Prijatie objednávky

2.4. Po odoslaní objednávky t.j. potvrdením funkcie označenej „Dokončiť objednávku“ s informáciou,

že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny tovaru, bude zákazníkovi na jeho emailovú adresu

odoslané potvrdenie o prijatí/zrušení objednávky bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky.

2.5. Potvrdenie o prijatí/zrušení objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu

objednaného tovaru, vyjadrenie o prijatí alebo zrušení objednávky, údaj o kúpnej cene tovaru a

náklady doručenia, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o adrese dodania

tovaru.

Kúpna zmluva

2.6. Zverejnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na portáli Pizza Euro je návrhom na uzavretie

kúpnej zmluvy. Zákazník dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“) a

následným potvrdením objednávky predávajúcim uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu,

predmetom ktorej je záväzok predávajúceho vyhotoviť a dodať jedlo podľa objednávky, záväzok

zákazníka dodaný tovar prevziať a napokon aj záväzok zákazníka riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za

objednaný tovar po potvrdení objednávky alebo pri prevzatí tovaru.

2.7. Kúpna zmluva nie je uzatvorená v prípade, ak sa preukáže že zákazník pri uzatváraní zmluvy

konal v zjavnom a preukázateľnom omyle alebo, že sa snažil využiť zjavnú chybu technického,

informačného alebo iného zariadenia, postupu, komunikácie a iných prostriedkov pri uzatváraní

zmluvy k tomu, aby poškodil záujmy prevádzkovateľa alebo využil a zneužil chybu v poskytnutých

údajoch a informáciách. V prípade pochybnosti je zákazník pred dokončením objednávky vždy

povinný sa najprv presvedčiť o pravdivosti uvádzaných a zverejnených informácii. V prípade ak sa

preukáže, že zákazník konal so zjavným úmyslom poškodiť záujmy prevádzkovateľa, zaväzuje sa

zákazník uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa skutočnej hodnote, za ktorú je v

čase porušenia a vzniku škody predávaný tovar prevádzkovateľom.

Akcie

2.8. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj jedál alebo iného tovaru na portáli Pizza Euro spravuje

okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V

prípade, že zákazník objedná jedlo alebo tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci

je oprávnený objednávku kupujúceho neprijať. O neprijatí objednávky bude zákazník informovaný

prostredníctvom e-mailu.

Archivácia

2.9. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia,

najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie

je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o zmluvách, objednávkach ako aj osobných

údajoch je prevádzkovateľ povinný zverejniť a sprístupniť len na základe zákona, najmä ak o to

požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo iné štátne orgány a orgány verejnej moci, alebo ak

to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená a

prijatá spôsobom ustanoveným zákonom.

 

3. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

3.1. Predávajúci je viazaný zverejnenou ponukou jedál, vrátane cien tovaru, od potvrdenia

objednávky zákazníkovi, až po dodanie, resp. uplynutie lehoty na dodanie. V prípade, že objednávka

nebola potvrdená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim – minimálne však v lehote

do 20 minút od odoslania objednávky, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je

zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

3.2. Zákazník je viazaný potvrdenou objednávkou a je povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaného

tovaru. Stornovať objednávku po doručení potvrdenia objednávky nie je možné.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru

ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať

tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v

elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

3.4. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so

zákazníkom – telefonicky do 15 minút od potvrdenia elektronickej objednávky zákazníkovi. O

stornovaní objednávky bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.

3.5. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu,

bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o

stornovaní objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. V prípade splnenia

podmienok pre vrátenie tovaru bude zákazníkovi vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

 

4. Dodacie podmienky Spôsob a Miesto dodania

4.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dodaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej

osobe uvedenej v objednávke, resp. v potvrdení objednávky. Predávajúci odošle zákazníkovi na jeho

e-mailovú adresu informáciu o predpokladanom čase dodania objednaného tovaru. Predávajúci

doručuje objednaný tovar prostredníctvom kuriéra. V prípade, že objednaný tovar nie je možné

doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

4.2. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru zákazníkovi

a to najmä: odpovedať na telefonický hovor kuriéra pri dodávaní objednaného tovaru, sprístupniť

miesto dodania kuriérovi pri dodávaní objednaného tovaru a predložiť doklad totožnosti za účelom

overenia jeho identity.

4.3. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru

zákazníkovi, ktoré bolo zapríčinené prepravcom alebo nesprávne uvedenou adresou v objednávke.

Dodacia lehota

4.4. Predpokladanú dodaciu lehotu uvedie predávajúci v potvrdení objednávky. Dodacia lehota má

orientačný charakter a zahŕňa lehotu výroby, vyskladnenia a odovzdania kuriérovi a lehotu

doručovania. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 30 minút do 120 minút v závislosti od cestnej

premávky a iných možných faktorov ovplyvňujúcich doručenie objednávky . V prípade dlhšej lehoty

bude zákazník informovaný doručením správy na jeho e-mailovú adresu, ak bude uvedená pri

objednávaní, prípadne telefonicky.

Prevzatie

4.5. Zákazník je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Pri

prevzatí dodaného tovaru je zákazník povinný skontrolovať dodaný tovar. Záväzok predávajúceho

dodať tovar je splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a mieste

určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný tovar. V prípade, ak zákazník tovar

neprevezme riadne a včas, tovar bude vrátený späť predávajúcemu, predávajúci má právo od kúpnej

zmluvy odstúpiť, pričom zákazník akceptuje vrátenie kúpnej ceny zníženej o náhradu nákladov

spojených s doručovaním a vrátením.

4.6. V prípade, že predávajúci dodá iný tovar ako tovar uvedený v potvrdení objednávky a zákazník

odmietne prevziať takýto tovaru, zaniká kúpna zmluva a predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi

kúpnu cenu ak už bola zaplatená. V prípade, že predávajúci dodá iný tovar ako tovar uvedený v

potvrdení objednávky alebo nedodá časť objednaného tovaru, môže sa zákazník dohodnúť s

predávajúcim na náhradnom plnení, pričom sa predávajúci zaväzuje vrátiť zákazníkovi rozdiel kúpnej

ceny dodaného tovaru a kúpnej ceny objednaného tovaru, ak je kúpna cena dodaného tovaru nižšia

ako kúpna cena objednaného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci zaväzuje zdržať sa

doúčtovania rozdielu kúpnej ceny.

4.7. Povinnosť zákazníka prevziať a uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru zaniká v prípade, že

predávajúci nesplnil svoju zmluvnú povinnosť a to dodať tovar na dohodnuté miesto a počas dodacej

lehoty, dohodnutej v potvrdení objednávky, najneskôr však do 120 minút od dohodnutej v potvrdení

objednávky.

4.8. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného

zhoršenia.

Reklamácie

4.9. Reklamácie je možné uplatniť telefonicky počas prevádzkových hodín predávajúceho, pri prevzatí

tovaru u kuriéra alebo osobne u predávajúceho počas prevádzkových hodín, pri dodaní tovaru, no

najneskôr nasledujúci deň. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo zámeny tovaru, nemôžu byť

akceptované.

 

5. Ceny a platobné podmienky

5.1. Na portáli Pizza Euro sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny tovarov sú konečné, tzn. vrátane

DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov na strane predávajúceho. Akciové ceny platia do

vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná

cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal na portáli Pizza Euro bez

zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií

so zľavou.

5.2. Celková kúpna cena za objednaný tovar, vrátane poplatkov za dodanie a prípadných ďalších

poplatkov, sa zobrazuje zákazníkovi v čase dokončenia objednávky a je uvedená v potvrdení

objednávky.

5.3. Zákazník berie na vedomie, že kúpna cena neobsahuje náklady pripojenie do siete Internet a

náklady spojené s prevodom peňazí cez internetbanking alebo pri platbe kartou zákazníkom.

5.4. Predávajúci vyúčtuje zákazníkovi kúpnu cenu objednaného tovaru faktúrou vystavenou na

základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo pokladničným blokom z registračnej pokladne. Predávajúci

odošle zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu informáciu o kúpnej cene a platobných podmienkach

bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky zákazníka. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu,

pričom kúpna cena je zaplatená pripísaním sumy vyúčtovanej faktúrou na bankový účet

predávajúceho.

5.5. Zákazník zaplatí kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky:

a) V hotovosti, kartou, alebo stravnými lístkami pri prevzatí dodaného tovaru pri donáške.

b) V hotovosti, stravnými lístkami alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke

predávajúceho.

c) Platobnou kartou pred dokončením Objednávky na Portáli cez virtuálny POS terminál.

 

6. Rozhodné právo a riešenie sporov

6.1. Objednávka, potvrdenie objednávky, VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym

poriadkom Slovenskej republiky a s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v

príslušnom obchodnom odvetví.

6.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené objednávkou a VOP, sa

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

7.1. Kupujúci udeľuje súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a

2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a o voľnom pohybe

takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, na účel dodania tovaru z

internetového portálu www.pizzaeuro.sk

7.2. Kupujúci si je vedomý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich

spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania

súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 12.03.2019. Predávajúci si

vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, bez predchádzajúceho upozornenia.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená

umiestnením na internetovej stránke www.pizzaeuro.sk.

8.2. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník berie na vedomie a zodpovedá za

škody spôsobené nepravdivých alebo nepresných informácií.

V Bratislave, dňa 12.03.2019